Vyhľadávanie produktov

Výrobný proces - video

Farebné sety a kolekcie

Traditional collection

Traditional collectionVianočná kolekcia klasických farieb vytvára príjemný pocit teplého domova. viac »

Sparkling christmas

Traditional collectionKolekcia odráža žiaru, iskru, nadšenie a nevšednú sklenenú krásu. viac »

Elegance & Luxury

Traditional collectionVianočná kolekcia vyžaruje luxusnú eleganciu, má vysoký štýl, a zdobia ju bohaté detaily viac »

Všetky kolekcie pre sezónu 2013

Ponuka pre veľkoobchody

Vzorková sieň

Reklamácie

 

Záručná doba a reklamácia tovaru

1. Záručná doba  je 24 mesiacov od prevzatia tovaru kupujúcim. Reklamovať je možné len tovar u predávajúceho zakúpený a zaplatený. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný doručiť predávajúcemu reklamovaný tovar mechanicky nepoškodený, v originálnom balení s dokladmi a informáciami potrebnými na posúdenie reklamácie:

1. dátum dodania alebo prevzatia tovaru u predávajúceho

2. kópiu faktúry o kúpe tovaru u predávajúceho

3. reklamované množstvo

4. na požiadanie predávajúceho predloží kupujúci aj fotodokumentáciu

2. Záruka sa nevzťahuje na vizuálne zmeny, ktoré vzniknú bežným používaním, ktoré nemajú dopad na funkčnú schopnosť a vlastnosti výrobkov. Netýka sa taktiež vád, ktoré vznikli nesprávnym a nevhodným zaobchádzaním zo strany kupujúceho, nedodržania pokynov predávajúceho, a taktiež vád vzniknutých vinou kupujúceho.  Reklamácie týkajúce sa rozdielneho vonkajšieho vzhľadu dodaného tovaru od vzhľadu tovaru uvedeného na internetových stránkach, ktorý je spôsobený chybným nastavením parametrov zobrazenia na zobrazovacom zariadení kupujúceho nie sú oprávneným dôvodom k vráteniu tovaru a k riadnemu uplatneniu reklamácie. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou.       

3. V prípade uplatňovania reklamácie sa kupujúcemu odporúča telefonicky oznámiť predávajúcemu, že daný tovar vykazuje chybu a akým spôsobom sa prejavila. Na základe týchto informácií sa odporučí kupujúcemu ďalší postup pri vybavovaní reklamácie.

4. Ak má tovar vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť, najneskôr však do 30 dní od prijatia reklamovaného tovaru v sídle predávajúceho. Doba uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady na tovare, t. j. odo dňa dodania reklamovaného tovaru predávajúcemu až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný tovar prevziať, sa do záručnej doby nepočíta.

5. Predávajúci si vyhradzuje právo voľby spôsobu vybavovania reklamácie. Predávajúci oznámi kupujúcemu vybavenie reklamácie telefonicky, emailom alebo poštou. Informovanie emailom o vybavení reklamácie má rovnakú platnosť ako informovanie listom prostredníctvom pošty.

6. Predávajúci vydá kupujúcemu Reklamačný protokol s uvedením, kedy právo uplatnil, s informáciou o postupe a dobe trvania. Toto potvrdenie je kupujúci povinný predložiť pri opakovanej reklamácii. Kupujúci je povinný prevziať reklamovaný tovar najneskôr do 1 mesiaca odo dňa oznámenia o uzavretí reklamácie. V prípade ak tak neurobí, má predávajúci právo účtovať poplatok za skladovanie jeho tovaru vo výške 1€ bez DPH za deň skladovania. 

7. Predávaný tovar musí byť využívaný len k účelu, k akému je určený.