Doprava a platba

DOPRAVA

Spôsob dopravy si volí kupujúci pri objednaní tovaru vo formulári objednávky. Kupujúci má na výber z nasledovných spôsobov dopravy:

a) osobný odber u predávajúceho
b) doprava prostrednníctvom kuriérskej spoločnosti  Slovak Parcels  s poplatkom 6,-€ s DPH.

a) Osobný odber u predávajúceho

– objednaný tovar, ktorý je skladom si môže kupujúci vyzdvihnúť po potvrdení objednávky predávajúcim v sídle spoločnosti predávajúceho
– objednaný tovar, ktorý nie je skladom a tovar na objednávku si môže kupujúci vyzdvihnúť na základe dohody s predávajúcim

Kupujúci sa zaväzuje prevziať objednaný tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej v objednávke.

V prípade nevyzdvihnutia tovaru vyrobeného na objednávku kupujúcim do 30 dní od oznámenia (emailom, telefonicky) vzniká právo účtovať kúpnu cenu a skladné vo výške 1€ bez DPH za deň skladovania. Predávajúci je oprávnený tovar zadržiavať, dokiaľ mu kupujúci neuhradí okrem kúpnej ceny i skladné.

b) Doprava prostredníctvom kuriérskej spoločnosti:

– Miesto dodania je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Kupujúci sa zaväzuje prevziať tovar a podpísať Protokol o doručení a odovzdaní tovaru v dohodnutom termíne na adrese uvedenej v objednávke. Splnenie dodávky sa považuje okamihom dodania tovaru na miesto uvedené v objednávke a jeho fyzickým prevzatím kupujúcim alebo v prípade jeho neprítomnosti ním splnomocnenou osobou. Splnomocnená osoba je povinná preukázať predávajúcemu doklady potvrdzujúce splnomocnenie kupujúcim. V prípade odmietnutia prevzatia tovaru KURIÉR vyznačí odmietnutie v protokole o doručení a odovzdaní tovaru. V prípade nutnosti opakovaného zaslania objednaného tovaru z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom ako miesto dodania v objednávke, všetky vzniknuté náklady hradí kupujúci.

Tovar skladom:

– ak nebola dodacia lehota dohodnutá inak, zaväzuje sa predávajúci zaslať objednaný tovar kupujúcemu do 10 pracovných dní od záväzného potvrdenia objednávky kupujúcim
– v prípade platby na predfaktúru sa táto lehota počíta odo dňa prijatia celkovej platby na účte predávajúceho

Tovar, ktorý nie je skladom:

– ak nebola dodacia lehota dohodnutá inak, objednaný tovar, ktorý nie je skladom bude kupujúcemu doručený do 15 pracovných dní odo dňa obdŕžania záväznej objednávky od kupujúceho

– v prípade platby na predfaktúru sa táto lehota počíta odo dňa prijatia celkovej platby na účte predávajúceho

PLATBA

Spôsob platby si volí kupujúci pri objednaní tovaru vo formulári objednávky. Kupujúci má na výber z nasledovných spôsobov platby:

1. dobierka (v hotovosti) – platobnou kartou priamo u kuriéra

2. prevodný príkaz (predfaktúra)

Dobierka (v hotovosti)
Platbu uskutoční kupujúci v hotovosti  pri dodaní tovaru. Spolu s objednaným tovarom bude kupujúcemu doručený aj originál faktúry.

Prevodný príkaz (predfaktúra)
Platba sa uskutočňuje vopred na základe zaslanej predfaktúry, ktorú predávajúci vystaví kupujúcemu po záväznom potvrdení objednávky.

a) osobný odber – po prijatí celkovej sumy predfaktúry na účte predávajúceho bude kupujúci informovaný o možnosti vyzdvihnutia objednaného tovaru v sídle predávajúceho
b) dodanie prostredníctvom kuriérskej spoločnosti – po prijatí platby celkovej sumy predfaktúry vrátane dohodnutej výšky prepravného a balného bude kupujúcemu zaslaný objednaný tovar spolu s originálom faktúry. Predávajúci potvrdí kupujúcemu zaslanie objednaného tovaru.

Tovar na objednávku:

vyžaduje sa platba prostredníctvom predfaktúry

Platobné údaje:

Názov banky: Sberbank Slovensko,a. s., Žilina
Číslo účtu: 4460006903/3100
Variabilný symbol: číslo predfaktúry

IBAN: SK39 3100 0000 0044 6000 6903
SWIFT: LUBASKBX

Upozornenie: v prípade prevodu platby zo zahraničia znáša všetky bankové poplatky kupujúci.
„OUR“ – všetky poplatky (banky platiteľa, banky príjemcu, ostatných korešpondentných bánk) znáša kupujúci – platiteľ

V PRÍPADE OTÁZOK KONTAKTUJTE PREDÁVAJÚCEHO: +421 41 4323027