Obchodné podmienky

1. Tieto obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou obchodného vzťahu uzatvoreného medzi predávajúcim a kupujúcim.
2. Na účely týchto obchodných podmienok sa vymedzujú pojmy predávajúci, kupujúci a tovar nasledovne:

Predávajúci:
Okrasa, výrobné družstvo
A. Hlinku 2247
022 01 Čadca
výrobné družstvo zapísané v obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Dr vložka číslo 184/L
IČO: 00168297
DIČ: 2020421183
IČ DPH: SK2020421183
Bankové údaje: číslo účtu: 4460006903/3100
IBAN: SK39 3100 0000 0044 6000 6903

Kupujúci:
Kupujúci (spotrebiteľ) je fyzická alebo právnická osoba, ktorá kontaktuje predávajúceho za účelom kúpy tovaru uvedeného v internetovom obchode Okrasa, výrobné družstvo Čadca – www.okrasa.sk.

Tovar:
Tovarom sú produkty alebo služby, ktoré predávajúci ponúka na predaj v internetovom obchode na www.okrasa.sk.

3. Odlišné dohody dohodnuté pri objednávaní tovaru majú prednosť pred znením týchto obchodných podmienok, ale musia byť dohodnuté písomnou formou a potvrdené predávajúcim a kupujúcim.

4. Kupujúci objednáva tovar predávajúceho prostredníctvom obchodného systému na stránke www.okrasa.sk písomnou formou (objednávka cez e-shop). Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č.102/2014 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzavretá na diaľku.

5. Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho a vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim.

6. Zaslaním objednávky kupujúceho predávajúcemu udeľuje kupujúci predávajúcemu súhlas so spracovaním jeho osobných údajov. Údaje o kupujúcom budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru,alebo štátnym orgánom v prípade kontroly).

Prevádzkovateľ od kupujúceho získava následovné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, telefónne číslo, e-mailová adresa.
Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám.

ČL. II. CENA, DODACIE LEHOTY A PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Cena tovaru je uvádzaná vrátane 20% DPH, bez nákladov na dopravu.
2. Spôsob dopravy a spôsob úhrady  si volí kupujúci pri objednaní tovaru vo formulári objednávky. Kupujúci má na výber z nasledovných spôsobov dopravy:

a) osobný odber u predávajúceho v maloobchodnej predajni v Čadci
b) doprava prostredníctvom kuriérskej spoločnosti

c) doprava prostredníctvom Packeta

a) Osobný odber u predávajúceho

– objednaný tovar, ktorý je skladom si môže kupujúci vyzdvihnúť po potvrdení objednávky predávajúcim v sídle spoločnosti predávajúceho (kupujúci obdrží mail o vybavení objednávky a uložení na predajni v Čadci)
– objednaný tovar, ktorý nie je skladom a tovar na objednávku si môže kupujúci vyzdvihnúť na základe dohody s predávajúcim ( po naskladnení a vybavení objednávky bude zaslaní mail )

Kupujúci sa zaväzuje prevziať objednaný tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej v objednávke. V prípade nevyzdvihnutia tovaru vyrobeného na objednávku kupujúcim do7 dní od oznámenia (emailom, telefonicky) vzniká právo účtovať kúpnu cenu a skladné vo výške 1€ bez DPH za deň skladovania. Predávajúci je oprávnený tovar zadržiavať, dokiaľ mu kupujúci neuhradí okrem kúpnej ceny i skladné.

b) Doprava prostredníctvom kuriérskej spoločnosti:

 Poplatok za dopravu kuriérskou spoločnosťou je 6,-€ s DPH v rámci SR, poplatok za dobierku  1€ .

– Poplatok za dopravu službou Packeta je 4,80€ s DPH v rámci SR, poplatok za dobierku 2€.

Miesto dodania je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Kupujúci sa zaväzuje prevziať tovar a podpísať Protokol o doručení a odovzdaní tovaru v dohodnutom termíne na adrese uvedenej v objednávke. Splnenie dodávky sa považuje okamihom dodania tovaru na miesto uvedené v objednávke a jeho fyzickým prevzatím kupujúcim alebo v prípade jeho neprítomnosti ním splnomocnenou osobou. Splnomocnená osoba je povinná preukázať predávajúcemu doklady potvrdzujúce splnomocnenie kupujúcim. V prípade odmietnutia prevzatia tovaru kuriérska spoločnosť vyznačí odmietnutie v protokole o doručení a odovzdaní tovaru. V prípade nutnosti opakovaného zaslania objednaného tovaru z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom ako miesto dodania v objednávke, všetky vzniknuté náklady hradí kupujúci.

C)  Spôsob úhrady objednaného tovaru:
– platba dobierkou – platí sa pri preberaní zásielky priamo kuriérovi
– platba vopred na účet – platí sa pred dodaním tovaru na účet predávajúceho a to na základe údajov, ktoré kupujúci obdrží v maily po vytvorení objednávky. Mail obsahuje bankové spojenie , VS – číslo objednávky.

-platba platobnou bránou Payout  – Payout je certifikovaná platobná inštitúcia , ktorá ponúka rýchle, bezpečné a bezproblémové spracovanie platieb. Po vytvorení objednávky ste automaticky presmerovaní na platobnú bránu.
– úhrada tovaru pri prevzatí v sídle firmy – kupujúci uhradí tovar v sídle firmy predávajúceho, pri osobnom odbere tovaru v hotovosti/platobnou kartou

Tovar skladom:
– ak nebola dodacia lehota dohodnutá inak, zaväzuje sa predávajúci zaslať objednaný tovar kupujúcemu do 10-15 pracovných dní od záväzného potvrdenia objednávky kupujúcim
– v prípade platby vopred sa táto lehota počíta odo dňa prijatia celkovej platby na účte predávajúceho

Tovar, ktorý nie je skladom:
– ak nebola dodacia lehota dohodnutá inak, objednaný tovar, ktorý nie je skladom bude kupujúcemu doručený do 15 pracovných dní odo dňa obdržania záväznej objednávky od kupujúceho
– v prípade platby na vopred sa táto lehota počíta odo dňa prijatia celkovej platby na účte predávajúceho

Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky HNEĎ po prevzatí zásielky. V prípade , že vám zásielku preberá iná osoba vo vašej neprítomnosti, poprosíme zásielku rozbaliť a skontrolovať.  Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, kupujúci je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spísať Zápis o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie produktu nebudú akceptované. Kupujúci je v takomto prípade povinný zachovať originálny obal, v ktorom bol tovar doručený.

V prípade škody na objednanom tovare, je k faktúre pripevnený postup reklamácie. Poprípade kontaktujte sekretariat@okrasa.sk alebo 0910 454 074 .

3. Kupujúci nadobúda vlastnícke práva k tovaru až uhradením plnej ceny a ďalších peňažných čiastok dohodnutých v kúpnej zmluve na diaľku na účet predávajúceho. Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na kupujúceho, ktorý má tovar v držbe, má kupujúci všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný tovar na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ho tak, aby bol za každých okolností identifikovateľný ako tovar predávajúceho.

4. Údaje o tovare uvedené na internetovej stránke predávajúceho, v katalógoch a pod. sú orientačnými údajmi.

5. Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za tovar, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k tovaru ešte neprešlo na kupujúceho.

6. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho momentom jeho prevzatia kupujúcim alebo jeho splnomocnencom.

ČL. III. STORNO KÚPNEJ ZMLUVY

Stornovať objednaný tovar, alebo službu má kupujúci právo do 24 hodín od vzniku kúpnej  zmluvy bez storno poplatku. Stornovať môžete na mailových adresách : krkoskova@okrasa.sk , sekretariat@okrasa.sk , eshop@okrasa.sk

ČL. IV. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

1. Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy je možné využiť následovný formulár: Odstúpenia od kúpnej zmluvy,  v ktorom je potrebné vyplniť minimálne údaje s označením * – hviezdičkou, alebo musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii tovaru, kupujúceho a predávajúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s tovarom do sídla predávajúceho na náklady a zodpovednosť kupujúceho. Tovar nesmie byť poškodený, používaný, musí byť v pôvodnom obale a spolu s tovarom musí kupujúci odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa predmetného tovaru (záručný list, doklad o nadobudnutí a pod.), ktoré obdržal pri jeho kúpe. Kupujúci súhlasí a berie na vedomie, že písomnou formou sa v tomto prípade rozumie listina o odstúpení od kúpnej zmluvy podpísaná kupujúcim. Tovar sa nevracia na dobierku. Tovar zaslaný na dobierku sa neprijíma a vracia späť.

Ak kupujúci vráti objednaný tovar poškodený, použitý, resp. v stave, ktorý nezodpovedná stavu, v ktorom bol predávajúcim kupujúcemu odoslaný, berie kupujúci na vedomie, že je predávajúci oprávnený o takto vzniknutú škodu ponížiť sumu, ktorá má byť kupujúcemu za objednaný tovar vrátená.

2. Pri dodržaní vyššie uvedených povinností kupujúceho, predávajúci prevezme tovar späť a do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy vráti kupujúcemu cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ktorý kupujúci uhradil za tovar, vopred dohodnutým spôsobom späť, ako i náklady na dopravu zmysle ust. § 9 ods. 3 zákona č. 102/2014 Z.z, nemusí však vrátiť peniaze skôr, ako mu je tovar doručený, alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru, to neplatí v prípade, ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám.

Náklady spojené s vrátením tovaru znáša kupujúci.

Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku najmä v nasledovných prípadoch:

a) ak ide o zmluvu, ktorej súčasťou je aj poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom kupujúceho pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy

b) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitých požiadaviek kupujúceho (tovar vyrobený na objednávku) alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.

3. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny. Pri zmene ceny predávajúci kontaktuje kupujúceho. Kupujúci má právo pri takto upravených cenách objednávku stornovať.

4. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časť ak:
a) je tovar nedostupný, sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať
b) zmenila sa cena dodávateľa tovaru alebo materiálu

V takomto prípade je predávajúci povinný informovať o tejto skutočnosti kupujúceho a vrátiť kupujúcemu prípadnú zaplatenú zálohu do 14 dní od oznámenia o zrušení objednávky (odstúpení od zmluvy).

ČL. V PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

1. Za zmluvné strany sa pokladá predávajúci a kupujúci.

2. Kupujúci je povinný:
a. prevziať objednaný tovar
b. zaplatiť za tovar dohodnutú odplatu predávajúcemu
c. prekontrolovať neporušenosť obalu resp. aj samotný tovar pri jeho preberaní.

3. Predávajúci je povinný:
a. dodať zákazníkovi tovar v požadovanej kvalite, množstve a dohodnutej cene.
b. spolu s tovarom, alebo dodatočne zaslať zákazníkovi všetky dokumenty k tovaru, ako faktúru, reklamačný list, návod na obsluhu v kodifikovanej podobe slovenského jazyka.

ČL. VI ZMLUVNÁ POKUTA

1. Predávajúci si vyhradzuje právo udeliť kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 10€(desať eur), v prípade, že vznikla kúpna zmluva, ktorú nestornoval, alebo od ktorej neodstúpil a tovar si od dopravcu nevyzdvihol a ten bol vrátený späť predávajúcemu. Taktiež ak bol vyzvaný predávajúcim k prevzatiu tovaru, pričom tovar si neprevzal, nakoľko porušil ustanovenia v čl. V bod 2, písm. a.

ČI. VII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením alebo oznámením objednávky oboznámil s týmito obchodnými podmienkami,  a zaväzuje sa ich dobrovoľne plniť.
2. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.
3. V prípade, že je niektoré ustanovenie týchto obchodných podmienok neplatné alebo sa stane neplatným, nebude tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení.
4. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, faxovú (vrátane ručne vypísanej objednávky), elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.
5. Práva a povinnosti kupujúceho nie sú bez písomného súhlasu predávajúceho prevoditeľné na tretie osoby.
6. Údaje zverejnené na stránke predávajúceho sú výlučným vlastníctvom predávajúceho a je zakázané ich kopírovať alebo využívať iným spôsobom ako je dovolené.
7. Právne vzťahy týmito obchodnými podmienkami neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka Zákona o elektronickom obchode, Zákona o ochrane spotrebiteľa 634/1992 Zb.” v znení neskorších zákonných úprav platných pre Slovenskú republiku. Akékoľvek právne spory sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka a budú riešené na príslušnom súde, ktorým je súd podľa sídla spoločnosti predávajúceho.

Tieto obchodné podmienky vstupujú do platnosti: 21. 08. 2017

Upozornenie 

Vianočné ozdoby skladujeme na suchom mieste , v miestnosti a na mieste , kde je stabilné suché prostredie, pretože pri určitých výkyvoch vlhkosti, je možné , že môže dôjsť napr. k olupovaniu farby, či iným vizuálnym zmenám na ozdobách – nie je to však pravidlom.

Farebné ozdoby : skladujeme na tmavom mieste z dôvodu vyblednutia farebných pigmentov, ku ktorému môže dôjsť u farebných ozdôb, kde môže nastať vyblednutie  z jednej strany, pokiaľ je uskladnená na svetlom mieste.

Biele ozdoby : POZOR ! u bielych vianočných  ozdôb môže dôjsť k zmene odtieňa (zažltnutiu) vplyvom vonkajších podmienok  čo nie je dôvod na reklamáciu.

 

Taktiež upozorňujeme , ak  Vám odošleme objednávku, ktorá nebude prevzatá od kuriéra/zo zásielkovne/osobný odber automaticky ju po návrate stornujeme a  ďalšie vytvorenie objednávok prostredníctvom www.okrasa.sk  už nebude možné. Ďakujeme za pochopenie. 

 

Zľavy pri nákupe v podnikovej predajni pre rok 2024:

Odber od 650€ – 1 149,99€ bez DPH  – zľava 10%

Odber od 1 150€ bez DPH – neobmedzene – zľava 15%

Zľavy pre e-shopovú stránku www.okrasa.sk pre rok 2024 : 

Odber od 850€- 1 149,99  bez DPH – zľava 15%

Odber od 1150€ bez DPH – neobmedzene – zľava 20%